Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Agata Bywalec - przewodnicząca

Paulina Jacków - sekretarz
Urszula Woldańska - skarbnik

Klaudia Walczyńska - czł.
Renata Pilichaty - czł.
Anna Mocek-Gąsior - czł.
Izabela Essel - czł.
Konto bankowe Rady Rodziców
PKO BP O/Nowa Sól 46 1020 5402 0000 0102 0022 5581
Opłata roczna na fundusz Rady Rodziców wynosi 20 zł i jest dobrowolna.
Informacja o bieżącej pracy Rady
Nowa Sól, 25.09.2018 r.
PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady RodzicówW dniu 25 września 2018 r. o godz. 1830 w budynku A szkoły odbyło się zebranie członków Rady Rodziców (lista obecności w załączeniu). Spotkanie poświęcone było:
 1. wyborom osób funkcyjnych,
 2. zaopiniowaniu projektu Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 3. zaopiniowaniu propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć,
 4. nowelizacja Regulaminu Rady.

Ad 1.
Obecnym na pierwszym zebraniu Rady wicedyrektor szkoły zaproponował porządek obrad, w którym pierwszy punkt stanowi wybór osób funkcyjnych. W wyniku dyskusji i za zgodą wskazanych przez zebranych osób wybrani zostali:
• Agata Bywalec- przewodniczący,
• Paulina Jacków- sekretarz,
• Urszula Woldańska- skarbnik.
Wszystkie kandydatury otrzymały 100% głosów osób wchodzących w skład Rady Rodziców.

Ad 2.
Wicedyrektor szkoły zapoznał zebranych z projektem Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt przekazując go do dalszego procedowania zgodnie z prawem wewnątrzszkolnym.

Ad 3.
Wicedyrektor przedstawił propozycję dodatkowych dni wolnych od zajęć wskazując daty: 2.11.2018, 2.05.2019, 16.05.2019 r. Rada pozytywnie zaopiniowała propozycje.

Ad 4.
Wicedyrektor szkoły zaproponował nowelizację Regulaminu Rady Rodziców w zakresie regulacji dotyczącej opracowania i wdrożenia procedury uchwalania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Treść zmiany ujęto w § 1 ust 3 Regulaminu.
Tekst zmiany zawiera podjęta przez Radę uchwała. Na tym posiedzenie zakończono.Przewodniczący - Rady Agata Bywalec
Sekretarz Rady - Paulina Jacków

Nowa Sól, 25.09.2018 r.
PROTOKÓŁ z walnego zebrania rodziców poświęconego wyborom Rady RodzicówW dniu 25.09.2018 r. o godz. 1800 odbyło się walne zgromadzenie rodziców uczniów szkoły, poświęcone wyborom do Rady Rodziców. Z uwagi na niską frekwencję rodziców wyboru członków Rady dokonano, za zgodą zebranych, na podstawie zapisu w § 6 ust 10 Regulaminu Rady Rodziców. W skład Rady weszli:
• Agata Bywalec
• Paulina Jacków
• Urszula Woldańska
• Klaudia Walczyńska
• Renata Pilichaty
• Anna Mocek-Gąsior
• Izabela Essel

Po wypełnieniu procedury przewidzianej w Regulaminie Rady Rodziców zebranie zakończono.Nowa Sól, 17.04.2018 r.
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli


We wtorek, 17.04.2018r o godz. 17.30 odbyło się spotkanie członków Rady Rodziców (lista w załączeniu), Przewodniczący Rady przywitał przybyłych, po czym zapoznał zebranych z :
 • Protokołem Rady z dnia 6.02.2018
 • rozliczeniem balu karnawałowego zorganizowanego 3.02.2018 dla wsparcia finansowego szkoły (rozliczenie w załączeniu).

Obecny na spotkaniu dyrektor szkoły przekazał informację o:
 • kolejnych działaniach na rzecz realizacji zawartego porozumienia Samorządu z MKiDzN w prawie zmiany siedziby szkoły ze szczególnym uwzględnieniem rozmów z władzami miasta oraz korespondencji z dyrektorem CEA
 • problemie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów szkoły podczas na zajęciach w bud. B przy ul. Kołłątaja 1 ze szczególnym uwzględnieniem konieczności uniemożliwienia wjazdu na teren podwórza samochodem przez osoby nieupoważnione.

Członkowie Rady każde zagadnienie omawiali uznając że zakres i przedmiot troski (nowa siedziba, bezpieczeństwo) są zagadnieniami ważnymi i godnymi aprobaty i wsparcia.

Następne zebranie podsumowujące roczną kadencję Rady, ustalono na wtorek, 19.06.2018 na godzinę 17.30.


Przewodniczący
Piotr Olifierczuk

Nowa Sól, 12.09.2017 r.
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli

W dniu 12 września 2017 r. o godz. 1830 w budynku A szkoły odbyło się zebranie członków Rady Rodziców (lista obecności w załączeniu). Spotkanie poświęcone było:

1. wyborom osób funkcyjnych,
2. zaopiniowaniu projektu Programu Wychowawczego szkoły,
3. zaopiniowaniu propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć,
4. nowelizacja Regulaminu Rady.

Ad 1.
Obecnym na pierwszym zebraniu Rady dyrektor szkoły zaproponował porządek obrad, w którym pierwszy punkt stanowi wybór osób funkcyjnych. W wyniku dyskusji i za zgodą wskazanych przez zebranych osób wybrani zostali:

• Olifierczuk Piotr - przewodniczący,
• Ciesielska Edyta - skarbnik,
• Siebert- Siring Aurelia - sekretarz.

Wszystkie kandydatury otrzymały 100% głosów osób wchodzących w skład Rady Rodziców.

Ad 2.
Dyrektor szkoły zapoznał zebranych z projektem Programu Wychowawczego szkoły. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt przekazując go do dalszego procedowania zgodnie z prawem wewnątrzszkolnym.

Ad 3.
Dyrektor przedstawił propozycję dodatkowych dni wolnych od zajęć wskazując daty: 30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.2018 oraz 1.06.2018 r. Rada pozytywnie zaopiniowała propozycje.

Ad 4.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole kontroli przeprowadzonej w dn. 9 marca 2017 dyrektor szkoły zaproponował nowelizację Regulaminu Rady Rodziców w zakresie regulacji dotyczącej opracowania i wdrożenia procedury uchwalania Programu Wychowawczego. Treść zmiany ujęto w § 1 ust 2 pkt 1 do 3 Regulaminu. Tekst zmiany zawiera podjęta przez Radę uchwała.

Termin następnego spotkania Rady ustalono na dzień 24.10.2017 r. o godz. 17.30. Na tym posiedzenie zakończono.Sekretarz Rady Aurelia Siebert-Siring
Przewodniczący Rady Piotr Olifierczuk
Nowa Sól, 12.09.2017 r.
PROTOKÓŁ z walnego zebrania rodziców poświęconego wyborom Rady RodzicówW dniu 12.09.2017 r. o godz. 1800 odbyło się walne zgromadzenie rodziców uczniów szkoły, poświęcone wyborom do Rady Rodziców. Z uwagi na niską frekwencję rodziców wyboru członków Rady dokonano, za zgodą zebranych, na podstawie zapisu w § 6 ust 10 Regulaminu Rady Rodziców. W skład Rady weszli:

• Olifierczuk Piotr
• Ciesielska Edyta
• Siebert-Siring Aurelia
• Mocek-Gąsior Anna
• Jezior-Pieczyński Paweł
• Bojko Izabela
• Wyciszkiewicz Robert

Po wypełnieniu procedury przewidzianej w Regulaminie Rady Rodziców zebranie zakończono.


Nowa Sól, 7 marca 2017 r.
Protokół z III posiedzenia Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli


Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 17.00 w siedzibie Szkoły Muzycznej. Obecni członkowie Rady Rodziców wg. załączonej listy obecności. W posiedzeniu uczestniczyło 3 na 9 członków Rady.
Obrady prowadził Pan Jerzy Szynder Dyrektor Szkoły.

Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z organizacji balu karnawałowego.
2. Omówienie głównych założeń zbliżającej się oceny ewaluacyjnej szkoły.
3. Przedstawienie zarysu przygotowywanych uroczystości w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Szkoły Muzycznej.
4. Informacja nt. przesłuchań CEA.

ad.1 Pan Adam Świdziński Vice Dyrektor szkoły przedłożył Radzie Rodziców sprawozdanie z organizacji i przebiegu zorganizowanego przy współudziale Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, balu karnawałowego zorganizowanego w celu pozyskania funduszy na potrzeby związane z zapewnieniem uczniom Szkoły warunków do nauki poprzez zakup dodatkowych lub naprawę posiadanych instrumentów.
Bal odbył się w dniu 25 lutego 2017 r. Uczestniczyło w nim 211 osób. W celu pozyskania funduszy sprzedano cegiełki oraz przeprowadzono sprzedaż starych instrumentów. Z tego tytułu pozyskano ok. 7500 złotych, które zostaną przeznaczone na zakup, naprawę instrumentów oraz realizację zadań statutowych.

ad.2 W związku ze zbliżającą się oceną ewaluacyjną szkoły Pan Dyrektor poinformował o celu oraz przebiegu zbliżającej się oceny, a także zapoznał z obszarami które podczas kontroli zostaną poruszone.

ad.3 Pan Jerzy Szynder Dyrektor Szkoły przedstawił zarys zbliżających się uroczystości w ramach obchodów Jubileuszu 50 – lecia Szkoły. Zaprosił rodziców do czynnego udziału w organizacji oraz do licznego uczestniczenia w obchodach.

ad.4 Omówiono wyniki z przesłuchań przeprowadzonych przez Centrum Edukacji Artystycznej mających na celu ocenę poziomu edukacji muzycznej uczniów klas IV i V Szkół Muzycznych całego kraju. Uczniowie Szkoły muzycznej mogą się pochwalić licznymi wyróżnieniami oraz wysoką oceną swojej pracy. Wśród najwyżej ocenionych dzieci są min. Maja Sebastianowicz, Julian Pilichaty, Marcin Mosorzewski, Klara Lachowicz

Kolejne posiedzenie wstępnie zaplanowano na dzień 20 kwietnia 2017 r., godz. 17.30

Protokołowała: Katarzyna Urbaniak
Przewodnicząca Rady Rodziców - Monika Bator

Nowa Sól, 13 grudnia 2016 r.
Protokół z II posiedzenia Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli


Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 17.00 w siedzibie Szkoły Muzycznej.
Obecni członkowie Rady Rodziców wg. załączonej listy obecności.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 na 9 członków Rady.
Obrady prowadził Pan Jerzy Szynder Dyrektor Szkoły.

Porządek posiedzenia:
 1. 1. Organizacja balu karnawałowego.
Kwestie dotyczące spraw organizacyjnych przedstawił Pan Mirosław Jędrzejewski. Udzielone informacje dotyczyły min. odpłatności, cateringu, najmu orkiestry, zbiorki prezentów, sprzedaży cegiełek oraz loterii fantowej i ustalenia szczegółów ich przebiegu oraz formy realizacji. Pan Jędrzejewski poinformował Radę o konieczności nawiązania kontaktu z rodzicami dzieci w celu uzyskania pomocy w zbiórce fantów na loterię.
 1. 2. Zmiana organizacji ruchu w obrębie wyjazdu z parkingu przy szkole ul. Zjednoczenia 42.
Problem został przedstawiony Radzie przez Dyrektora Szkoły, który poinformował o wystosowaniu pisma do zarządcy drogi z prośbą o zmianę obecnej organizacji, która uniemożliwia bezpieczne włączanie się do ruchu samochodów wyjeżdżających z parkingu przy szkole. Uzasadnieniem tej zmiany są kolizje, które dotychczas miały miejsce. Zarządca drogi przychylił się do wniosku o zmianę oraz poinformował o sposobie w jaki zmiana ta zostanie wprowadzona.
3. Poruszono temat ankiet ewaluacyjnych, które otrzymali rodzice, a związanych z oceną działalności szkoły przez organy zewnętrzne. Rodzice zwrócili uwagę na pozbawienie ankiet anonimowości w związku z wymogiem wskazania nauczyciela prowadzącego przedmiotu głównego jako osoby ocenianej. Poruszono również kwestie zakresu jaki będzie objęty kontrolą.
4. Omówiono realizację uroczystości odbywających się w ramach roku jubileuszowego oraz osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych.

Kolejne posiedzenie wstępnie zaplanowano na dzień 7 marca 2017 r., godz. 17.00

Protokołowała: Katarzyna Urbaniak
Przewodnicząca Rady Rodziców Monika BatorNowa Sól, 27 września 2016 r.
Protokół z I posiedzenia Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców I posiedzenie zostało zwołane Przez Dyrektora szkoły Pana Jerzego Szyndera. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 17.00 w siedzibie Szkoły Muzycznej. Obecni członkowie Rady Rodziców wg. załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyło 7 na 9 członków Rady.

I. Rada Rodziców rozpoczęła posiedzenie od ukonstytuowania swojego składu.

1) Wybór Przewodniczącego Rady Rodziców.
Na Przewodniczącą Rady Rodziców zgłoszono kandydaturę Pani Moniki Bator.
Pani Monika Bator wyraziła zgodę na kandydowanie.
Kandydatura została poparta jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków Rady.
2) Wybór Skarbnika Rady Rodziców.
Na Skarbnika swoją kandydaturę zgłosiła Pani Małgorzata Zych.
Kandydatura została poparta jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków Rady.
3) Wybór Sekretarza Rady Rodziców.
Na Sekretarza swoją kandydaturę zgłosiła Pani Katarzyna Urbaniak.
Kandydatura została poparta jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków Rady.

II. Przyjęcie Programu Wychowawczego na rok szkolny 2016/2017.

Dyrektor szkoły zapoznał Radę Rodziców z Programem Wychowawczym podlegającym zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną Szkoły oraz Radę Rodziców. Omówiono szczegółowo założenia Programu Wychowawczego wraz z harmonogramem jego realizacji.Uwag do Programu nie wniesiono. Za pozytywną opinią głosowało 7 członków Rady. Rada Rodziców jednogłośnie przyjęła Program Wychowawczy na rok szkolny 2016/2017.

Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 13 grudnia 2016 r. o godz. 17.00.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Katarzyna Urbaniak
Monika Bator
Przewodnicząca Rady Rodziców


PROTOKÓŁ ze spotkania Rady Rodziców w dn. 31.05.2016

W dniu 31.05.2016 r. o godz. 17.00 odbyło się spotkanie Rady Rodziców (lista obecności w załączeniu).
Przewodniczący Rady, pan Andrzej Bogucki powitał przybyłych, przekazał listę obecności do podpisu oraz zapoznał z protokołem spotkania z dnia 19 kwietnia 2016 r. Poprawek do tekstu protokołu nie wniesiono.
Przewodniczący przedłożył członkom Rady projekt sprawozdania z jej działalności na rok szkolny 2015/16 oraz „dane o wpływach i wydatkach w okresie od września 2015 do czerwca 2016 r.” Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami Rada przyjęła je bez zastrzeżeń.
Obecny na posiedzeniu dyrektor poinformował Radę o działaniach na rzecz pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2015/16. Poziom nauczania został utrzymany, realizacja programu wychowawczego dała dobre efekty. Jedno i drugie potwierdzają osiągnięcia uczniów na konkursach, liczne koncerty oraz dobra atmosfera pracy szkoły. Ważnym elementem- dodał dyrektor - jest nieustannie problem pozyskania nowego obiektu na siedzibę szkoły w jednym budynku. Ostatnia rozmowa z dyr. CEA (1 dzień wcześniej) potwierdza pozytywne nastawienie przełożonych w tej sprawie. Również rozmowa z Wicewojewodą Lubuskim Robertem Paluchem potwierdziła potrzebę wsparcia przedsięwzięcia, ważnego zarówno dla szkoły jak
i środowiska miasta i powiatu.
Przewodniczący Rady przekazał dyrektorowi na piśmie opinię Rady dotyczącą przebiegu dodatkowego stażu nauczycieli: Bartosza Ostrowskiego i Lucyny Jędrzejewskiej.
Na koniec zebrania zarówno Przewodniczący jak i Dyrektor podziękowali za współpracę i troskę o dobre nauczanie i wychowanie dzieci. Na tym spotkanie zakończono.

Przewodniczący Rady Rodziców - Andrzej Bogucki


PROTOKÓŁ ze spotkania Rady Rodziców w dn. 19.04.2016

Przewodniczący Rady powitał przybyłych rodziców (lista obecności w załączeniu) oraz dyrektora szkoły. Przedłożył do zapoznania się protokół oraz uchwały z ostatniego spotkania. Zastrzeżeń obecni na spotkaniu rodzice nie zgłosili.
Dyrektor J. Szynder przedstawił Radzie dane dotyczące starań o nową siedzibę szkoły, pracy dydaktyczno wychowawczej oraz działań dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2016/ 2017.
Co do przyszłej siedziby szkoły mam dobre wiadomości- powiedział dyrektor. Wizyta moja oraz delegacji Urzędu Miasta z v-ce prezydentem Jackiem Milewskim dobrze rokuje- powiedział dyrektor. Rozmowa z Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego MKiDN panią Lidią Skrzyniarz oraz dyrektorem Centrum Edukacji Artystycznej dr. Zdzisławem Bujanowskim zakończyła się pozytywną opinią przedstawionej koncepcji oraz deklaracją wsparcia inicjatywy. 21.03.2016 r. prezydent miasta Wadim Tyszkiewicz, skierował pismo w tej sprawie, stanowiące kontynuację ustaleń wcześniejszego spotkania w MKiDN. Oby tak dalej- dodał dyrektor.
Co się tyczy pracy merytorycznej szkoły dyrektor przedstawił dane statystyczne stanowiące wskaźniki efektywności i poziomu pracy szkoły. W 29 konkursach wzięło udział 69 uczniów wśród których 28 zostało nagrodzonych co najmniej wyróżnieniem. Od początku roku szkolnego odbyło się 46 koncertów i uroczystości wewnątrzszkolnych oraz 31 koncertów na rzecz mieszkańców miasta i powiatu.
Kolejnym ważnym obszarem działalności szkoły jest przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2016/ 2017. Prace organizacyjne, przygotowanie wydawnictw, koncerty, muzyczna zerówka- trwają bądź się już zakończyły. Przed nami „dni otwarte” szkoły (5-6.05) festyn muzyczny (7.05), przedstawienie śpiewogry „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków” (10.05) oraz indywidualne badanie przydatności kandydatów do nauczania muzyki (12.05 oraz 17.05- drugi termin). Na tym zakończył dyrektor informację o istotnych zadaniach szkoły.
Rodzice byli zainteresowani przebudową ul. Kołłątaja. Dyrektor zapewnił, że sytuacja po przeprowadzonych pracach będzie nieco lepsza niż do chwili obecnej. Zostało to potwierdzone podczas spotkania dyrektora z v-ce prezydentem Jackiem Milewskim i z-ce naczelnika wydziału U. M. panią Ewą Staruch.
Rodzice uzgodnili termin spotkania na wtorek 31.05.2016 r. na godzinę 17.00. Na tym spotkanie zakończono.


Przewodniczący - Andrzej Bogucki
Sekretarz - Masztalerz Kalina
PROTOKÓŁ ze spotkania Rady Rodziców

W dniu 18.02.2016 r. o godz. 17.00 odbyło się spotkanie Rady Rodziców. Planowane na 16.02.2016 r. spotkanie nie odbyło się z uwagi na obecność wyłącznie przewodniczącego RR. Przewodniczący ustalił drugi termin na 18.02.2016 r. W drugim terminie uczestniczyło pięciu członków Rady oraz dyrektor szkoły (lista w załączeniu). W kolejności członkowie Rady zapoznali się z protokołem posiedzenia z dnia 15.12.2015 r. Następnie przewodniczący zapoznał Radę ze sprawozdaniem z efektów balu charytatywnego na rzecz pomocy uczniom szkoły. Przyjęty przez Radę na posiedzeniu 15.12.2015 r. projekt organizacji imprezy został zrealizowany. Suma darowizn - jak wynika z informacji - wyniosła 5176,50 zł. Rada wyraziła opinię by zaakceptować propozycję zawartą w informacji i przeznaczyć zebraną kwotę na zakup akcesoriów i instrumentów muzycznych dla uczniów PSM.
W kolejnej części spotkania dyrektor poinformował zebranych o:
• konkursach i przesłuchaniach CEA,
• konkursach wewnątrzszkolnych i środowiskowych,
• swojej decyzji przystąpienia do konkursu na kolejną kadencję, uzasadniając ją: wdrażaniem kolejnych zmian, w ramach reformy szkoły, kontynuacją prac związanych z termomodernizacją budynku A i B szkoły, prowadzeniem dalszych starań, wraz z władzami samorządowymi, o jeden budynek spełniający potrzeby całej szkoły oraz- przypadającym w roku szkolnym 2016/17- jubileuszem 50 lecia działalności szkoły oraz najwyższą oceną za pracę, stanowiącą dodatkową zachętę do jej kontynuowania. Następnie dyrektor zwrócił się do Członków Rady o wybór swego przedstawiciela do komisji konkursowej powoływanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po krótkiej wymianie zdań podjęto uchwałę
o wyborze p. Andrzeja Boguckiego na przedstawiciela Rady.
W dalszej części dyrektor omówił prace dotyczące starań o przejęcie willi Gruschwitza na siedzibę szkoły. Jest opracowany kosztorys szacunkowy remontu obiektu - powiedział dyrektor. Rozmowy z prezydentem miasta, starostą powiatu i dyrektorem CEA przybliżają moment skierowania listu intencyjnego w sprawie budynku. Przygotowywane jest spotkanie władz miasta z przedstawicielami MKiDN oraz CEA. Spotkanie w Warszawie
w założeniach ma poprzedzić zredagowanie listu intencyjnego i realizację kolejnego etapu- prac przygotowawczych. Resztę- pokaże czas- powiedział dyrektor.
Prowadzący podziękował za informacje a Rada podjęła uchwałę o poparciu starań dyrektora o nową siedzibę szkoły.
Na zakończenie ustalono termin następnej Rady na wtorek 19.04.2016 r. na godzinę 17.00.Sekretarz - Kalina Masztalerz
Przewodniczący - Andrzej Bogucki


PROTOKÓŁ ze spotkania Rady RodzicówWe wtorek 15.12.2015r o godz. 17.00 odbyło się spotkanie Rady Rodziców (lista obecności w załączeniu).
Spotkanie prowadził przewodniczący Andrzej Bogucki. Na wstępie przedstawił plan spotkania:

1. Zapoznanie z protokółem z posiedzenia Rady w dniu 20.10.2015.
2. Informacja dyrektora o pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły.
3. Rozpatrzenie prośby o zgodę na działalność handlową w obrębie chroniącym placówki oświatowe prawem.
4. Informacja przedstawiciela zespołu nauczycieli organizujących doroczny bal charytatywny.
5. Zakończenie spotkania.

Ad.1 Plan spotkanie został przyjęty. W kolejności określonego przebiegu, członkowie Rady wysłuchali treści protokółu z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 20.10.2015r. Protokół przyjęto bez poprawek.

Ad.2. Dyrektor omówił problematykę dotyczącą działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz administracyjnej szkoły obejmującą czas od rozpoczęcia roku szkolnego do dnia posiedzenia Rady. Są powody do satysfakcji dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz administracji szkolnej. Tą ocenę opiera na codziennej obserwacji życia szkoły jak również na danych statystycznych. I tak:
1. uczniowie szkoły wzięli udział w 7 konkursach wojewódzkich, makroregionalnych i ogólnopolskich. 8 z nich zostało laureatami najwyższych miejsc lub nagrodzonych wyróżnieniami jury.
2. prowadzone dynamicznie było życie wewnątrzszkolne, potwierdza to ilość przeglądów klasowych, popisów oraz uroczystości stanowiących rytuał szkolny (przyrzeczenie klas I , wieczory wigilijne i koncerty bożonarodzeniowe oraz inne). Razem stanowią one 17 wydarzeń.
3. organizując, bądź współpracując uczestniczyliśmy w 6 koncertach na rzecz mieszkańców miasta i powiatu.
4. dopełnieniem obrazu jest przyznanie uczniom naszej szkoły czterech stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne, które zostały przyznane przez:
a) Marszałka Województwa Lubuskiego
b) Prezydenta Miasta Nowej Soli
c) Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
5. cieszą-powiedział dyrektor- działania administracyjno-gospodarcze by wspomnieć o, w tych dniach, zakończonym remoncie podwórza budynku B szkoły przy
ul. Kołłątaja. To też dobre świadectwo aktywności we właściwym kierunku.
Wszystko co przedstawiłem brzmi optymistycznie- powiedział dyrektor- tym bardziej, że w roku szkolnym 2016/2017 szkoła obchodzić będzie 50-lecie swojej działalności.

Ad.3 Dyrektor poinformował Radę o zapytaniu jakie skierował do niego przedsiębiorca planujący otworzyć sklep w pomieszczeniu po byłym zakładzie ZURiT przy ul.Kupieckiej. Zmuszają go do tego przepisy mówiące o zachowaniu odpowiedniej odległości minimalnej od placówek oświatowo-wychowawczych w przypadku objęcia handlem napojów alkoholowych. Przedsiębiorca w rozmowie z dyrektorem oświadczył, że plan nie jest pewny ale zapytanie jest częścią zapoznania się z możliwościami realizacji zamierzeń.
Po krótkiej dyskusji członków Rady, że bezpieczeństwa uczniów nie zagwarantuje brak zgody na otwarcie sklepu, gdyż alkohol jest sprzedawany opodal szkoły tylko z innej strony. Bezpieczeństwo gwarantuje troska nauczycieli i rodziców o dzieci oraz kultura społeczeństwa a także działalność służb powołanych do zapewnienia porządku . W efekcie Rada prośbę zaopiniowała pozytywnie.

Ad 4. Obecny na spotkaniu przedstawiciel zespołu organizacyjnego Balu Charytatywnego przedstawił Radzie plan organizacji balu, jego warunki, cele uwypuklając w szczególności chęć pomocy uczniom szkoły, szczególnie z mniej zamożnych rodzin. Zebrane dobrowolne środki przekazane zostaną do dyspozycji Rady Rodziców. Rada przychyla się do szlachetnej inicjatywy.
Przewodniczący Rady, po krótkich uzgodnieniach określił termin następnego spotkania na wtorek 16 lutego 2016 o godz. 17.00 w bud. A szkoły po czym złożył życzenia świąteczne i noworoczne obecnym i całej społeczności szkolnej.


Sekretarz - Masztalerz Kalina
Przewodniczący - Andrzej Bogucki

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców (§3 ust 2) pierwsze posiedzenie zostało zwołane przez dyrektora szkoły. Posiedzenie odbyło się 20.10.2015 o godz. 1700 w siedzibie szkoły muzycznej (bud. A). Obecni członkowie wg załączonej listy obecności. W posiedzeniu uczestniczyło 4 na 7 członków Rady. Rada Rodziców rozpoczęła się od przekazania przez przewodniczącego ustępującej Rady, pana Zygmunta Kołodzieja dokumentacji merytorycznej i finansowej członkom nowo wybranej Rady. Podpisano stosowny dokument w tej sprawie. Przystąpiono do ukonstytuowania składu Rady. Po przeprowadzeniu głosowania skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

1. Andrzej Bogucki- przewodniczący,
2. Izabela Bojko- skarbnik,
3. Kalina Masztalerz- sekretarz


Ponadto w skład Rady Rodziców wchodzą:

4. Renata Raczykowska- członkini,
5. Renata Jaworska- członkini,
6. Maria Ast- członkini,
7. Agnieszka Pawlicka- członkini


W dalszej części Rada Rodziców zatwierdziła, pozytywnie zaopiniowany wcześniej przez Radę Pedagogiczną, Program Wychowawczy na rok szkolny 2015/ 2016. W kolejności dyrektor przedłożył do zaopiniowania plan budżetu szkoły na rok 2016. Członkowie Rady nie zgłosili uwag. Pani skarbnik, Izabela Bojko, przedłożyła dokument zawierający dane o wpływach i wydatkach Rady w okresie od 1 września 2014 do 30 czerwca 2015. Pani skarbnik przedstawiła również Radzie projekt planu finansowego na rok szkolny 2015/ 2016. Członkowie Rady przyjęli dokumenty bez uwag. Przewodniczący Rady pan Andrzej Bogucki, po uzgodnieniu z zebranymi, ustalił termin następnego spotkania Rady na wtorek, 15 grudnia 2015 r. na godz. 17.00 w budynku A.

PRZEWODNICZĄCY - Andrzej Bogucki
SEKRETARZ - Kalina Masztalerz


UCHWAŁA nr 9 Rada Rodziców PSM I st. w Nowej Soli z dnia 21.10.2014 r.

Na podstawie §1 ust. 1 pkt 3a Regulaminu Rady Rodziców, w trybie określonym §3 ust. 4 tego Regulaminu, Rada postanowiła przyjąć „Program Wychowawczy” do realizowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym szkoły. Program dotyczy roku szkolnego 2014/ 2015, zaś uzasadnienie podjętej uchwały zawiera protokół z posiedzenia RR z dn. 21.10.2014 r. Stan Rady - 7 osób, obecnych - 7, za przyjęciem uchwały głosowało - 7, wstrzymało się od głosu - 0, przeciw było - 0.

Przewodniczący Rady Rodziców - Zygmunt Kołodziej


UCHWAŁA nr 10 Rada Rodziców PSM I st. w Nowej Soli z dnia 20.10.2015 r.

Na podstawie §1 ust. 1 pkt 3a Regulaminu Rady Rodziców, w trybie określonym §3 ust. 4 tego Regulaminu, Rada postanowiła przyjąć „Program Wychowawczy” do realizowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym szkoły. Program dotyczy roku szkolnego 2015/2016, zaś uzasadnienie podjętej uchwały zawiera protokół z posiedzenia RR w dniu 20.10.2015 r. Stan Rady - 7 osób, obecnych - 4, za przyjęciem głosowało - 4, wstrzymało się od głosu - 0, przeciw było- 0.

Przewodniczący Rady Rodziców - Andrzej Bogucki
Działalność Rady Rodziców jest jawna.
Kolejne posiedzenie wstępnie zaplanowano na dzień 7 marca 2017 r., godz. 17.00